Niezawodny partner
w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego

Analizy Techniczne

wstecz

Dział Analiz Technicznych ASE prowadzi analizy, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom projektantów, wykonawców oraz użytkowników obiektów technicznych różnych zakładów
przemysłowych. Analizę i ocenę ryzyka przeprowadzamy na każdym etapie cyklu życia systemu technicznego, w związku z czym stosujemy metody dopasowane do ich specyficznych wymagań. Pozwala to na optymalizację zarówno czasu potrzebnego na przeprowadzenie analiz, jak również kosztów ich wdrażania.

Jesteśmy w stanie wspomóc proces tworzenia kryteriów dopuszczalności ryzyka dla obiektów technicznych opracowując matryce ryzyka dopasowane do specyfiki każdego zakładu przemysłowego. Dzięki temu wyniki wszelkich analiz ryzyka dla zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych nie są niedoszacowane lub przeszacowane. Rozwiązania rekomendowane podczas analiz są adekwatne do rzeczywistych potrzeb redukcji ryzyka występującego w zakładzie przemysłowym. Pozwala to na uniknięcie poważnych szkód, jak również zawyżania kosztów implementacji środków redukcji ryzyka.                                                               Cykl życia systemu technicznego

 

Wiedza i kompetencje naszych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego pozwalają nam na przeprowadzanie analiz związanych z zagadnieniami takimi jak:

  • ATEX (oceny zagrożenia wybuchem OZW, analizy ryzyka wybuchu ARW, tworzenie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem DZPW, instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach Ex, instrukcji w ochrony przed elektrycznością statyczną),
  • SEVESO (kwalifikacje zakładów o zwiększonym ryzyku ZZR i zakładów o dużym ryzyku ZDR, opracowanie programów zapobiegania awariom przemysłowym PZA, systemów bezpieczeństwa, raportów o bezpieczeństwie RoB, planów operacyjno-ratowniczych POR),
  • bezpieczeństwo procesowe (analizy zagrożeń i ryzyka, w tym m. in.: PHA, HAZOP, HAZID, LOPA, FTA),
  • bezpieczeństwo funkcjonalne (definiowanie funkcji bezpieczeństwa, określanie wymagań SIL, tworzenie specyfikacji wymagań bezpieczeństwa SRS, weryfikowanie spełnienia SIL przez systemy automatyki),
  • BHP (analizy i kontrole stanu i warunków BHP),
  • PPOŻ (opiniowanie rozwiązań ppoż., tworzenie, wdrażanie oraz aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego),
  • audytowanie (w zakresie wszystkich wymienionych powyżej zagadnień).